پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
سه شنبه 30 اردیبهشت
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه در دفتر مدیر عامل برگزار شد
جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه در دفتر مدیر عامل برگزار شد
با حضور مهندس کریمی:

جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دفتر مدیر عامل تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ؛ جلسه گزارش و بررسی کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور مهندس کریمی و اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه پیشنهاداتی ارایه گردید که مقرر شد در جلسه بعدی مطرح و کمیته نظارت با جدیت بیشتر نسبت به بررسی تخلفات احتمام ورزد.

شایان ذکر است جلسه مذکور با حضور حسینی ،هنرور،جلائیان، نقی پور،همدانی، فتحی و کثیری، بیش از یک ساعت به طول انجامید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved