پنج شنبه, 02 اسفند, 1397
THURSDAY, February 21, 2019
دو شنبه 21 خرداد
در راستای تکریم ارباب رجوع صورت گرفت؛
در راستای تکریم ارباب رجوع صورت گرفت؛
نصب صندوق ارتباط مستقیم با مدیرعامل در مجموعه های تابعه

در راستای تکریم ارباب رجوع و طبق دستور مؤکد مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صندوق ارتباط مستقیم با مدیرعامل نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ با تاکیدات مهندس کریمی و هماهنگیهای صورت گرفته از سوی مصطفی رهگذر مسئول پیگیری های ویژه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، در راستای تکریم ارباب روجوع صندوق ارتباط مستقیم با مدیرعامل در محل ورودی ساختمان اداری مجموعه ورزشی شهید شیرودی نصب گردید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved