شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
شنبه 02 اسفند
استادیوم فوتبال ۴۰۰۰ هزارنفری زرند کرمان آماده افتتاح شد
استادیوم فوتبال ۴۰۰۰ هزارنفری زرند کرمان آماده افتتاح شد
خدمتی دیگر از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که با حمایت دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، پیگیری مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، همت مهندسین و عوامل اجرایی معاونت فنی مهندسی به زودی به بهره برداری می رسد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved