جمعه, 22 آذر, 1398
FRIDAY, December 13, 2019
شنبه 19 مرداد
میزان اجاره بهای اماکن تجزیه و تحلیل شد
میزان اجاره بهای اماکن تجزیه و تحلیل شد
نظر هیأت کارشناسی طی جلسه ای بررسی شد

با حضور مدیریت مجموعه تعیین میزان اجاره بهای اماکن در اختیار فدراسیونهای مستقر بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز شنبه مورخ 19 مرداد1398 جلسه ای با حضور کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی و معاونین و مسئولان ستادی مجموعه در خصوص بررسی نظر هیئت کارشناسی در خصوص تعیین میزان اجاره بهای اماکن در اختیار فدراسیونهای مستقر در مجموعه برگزار شد.

در این جلسه گزارش ارسالی مورد بررسی حاضران قرار گرفت و در مورد نظریه هیئت کارشناسان بحث و تبادل نظر گردید و به جز یک بند ، بقیه مورد تأئید قرار گرفت.

در پایان جلسه مقرر شد بندهای مورد نظر بررسی و نظریه نهایی برابر مستندات موجود جهت تصمیم گیری طی نامه ای اعلام گردد.

در این جلسه که به مدت یک ساعت به طول انجامید باقری معاون پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی ، زارع نیا مسئول امور اداری و تدارکات و طهرانچیان سرپرست امور حقوقی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved