جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
دو شنبه 19 شهریور
حضور معاونین شرکت توسعه به همراه کابلی سرپرست مجموعه
حضور معاونین شرکت توسعه به همراه کابلی سرپرست مجموعه
در دفتر ریاست فدراسیون پرورش اندام

آقایان مهندس رحمتی و مهندس فتح اللهی معاونان شرکت توسعه به همراه کابلی سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی در دفتر ریاست فدراسیون پرورش اندام حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، طی دعوت آقای ناصر پورعلیفرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ، آقایان مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی ، مهندس فتح اللهی معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه و کابلی سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی در دفتر ایشان حضور یافتند.

در این دیدار صمیمانه که به مدت یک ساعت به طول انجام انجامید در مورد موضوعات متعددی بحث و تبادل نظر گردید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved