جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
دو شنبه 19 شهریور
امروز دوشنبه مورخ 19 شهریورماه 97 صورت گرفت؛
امروز دوشنبه مورخ 19 شهریورماه 97 صورت گرفت؛
اولین جلسه سرپرست مجموعه با مشاور ماهر

جلسه ای در خصوص طرح های عمرانی مجموعه با حضور سرپرست مجموعه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، اولین جلسه آقای کابلی سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیردی با مشاور ماهر در خصوص طرح های عمرانی بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در این خصوص جلسه ای طی چند روز آینده با همکاران مشاور ماهر در دفتر مدیریت مجموعه انجام شود.

در این جلسه که به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید آقایان مهندس کوشافر مدیرعامل شرکت مشاور ماهر ، رضا باقری معاون پشتیبانی ، مرتضی آذرخوش معاون ورزشی و مهندس حسین رضایی مسئول دفتر فنی مجموعه حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved