سه شنبه, 04 تیر, 1398
TUESDAY, June 25, 2019
چهار شنبه 19 دی
بازدید کابلی و اجرای عملیات طرح توسعه و بهسازی سالن TRX آقایان و بانوان شیرودی
بازدید کابلی و اجرای عملیات طرح توسعه و بهسازی سالن TRX آقایان و بانوان شیرودی
عملیات نوسازی سالن TRX مجموعه ورزشی شهید شیرودی چند روزاست آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز چهارشنبه 19 دی ماه 1397 از نزدیک شاهد عملیات توسعه و بهسازی سالن TRX مجموعه ورزشی شهید شیرودی قرار گرفت.

لازم به توضیح است این سالن جهت ورزش (TRX) بانضمام ساير متعلقات آن در مجاورت درب ورودی زمین چمن طبیعی شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved