پنج شنبه, 04 بهمن, 1397
THURSDAY, January 24, 2019
چهار شنبه 25 بهمن
ادامه روند عملیات فضای سبز و زیباسازی مجموعه ؛
ادامه روند عملیات فضای سبز و زیباسازی مجموعه ؛
درختان بید و توت مجموعه ورزشی شهید کبگانیان هرس شدند.

ادامه عملیات هرس درختان مجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبگانیان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ در هفته های گذشته باتوجه به بازدید مهندس اکبر زاده مشاور در امور فضای سبز و زیباسازی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه از مجموعه و پیگیری های مستمر ایشان ، از نخستین ساعات شنبه 21 بهمن ماه 1396 ادامه عملیات هرس زمستانی آغاز شده است.

شایان ذکر است طی چند روز فعالیت پرسنل فضای سبز ، درختان توت و بید مجموعه ورزشی شهید کبگانیان هرس زمستانی شدند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved