جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
یک شنبه 25 فروردین
کابلی مطرح نمود : کنترل و نظارت ها را در مجموعه بیشتر کنید
کابلی مطرح نمود : کنترل و نظارت ها را در مجموعه بیشتر کنید
دومین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه ورزشی شهید شیرودی در سال 1398

دومین جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور مدیر مجموعه در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز یکشنبه 25 فروردین ماه 1398 ساعت 30/11 دومین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه با حضور کابلی جهت پیگیری مصوبات جلسه اول در خصوص شرح وظایف پرسنل – معاونین – حراست ، بحثهای جامعی انجام شد.

کابلی در خصوص دو حوزه معاونت پشتیبانی و ورزشی موارد مربوطه را به حاضران در جلسه متذکر شد.

در خصوص حوزه معاون پشتیبانی بحث های صورت گرفته در جلسه قبل بایستی بصورت عملیاتی درآید و برای اینکار باید هریک از حوزه ها یک چک لیست تهیه و کارهای روزانه خود را در آن یاد داشت نمایند.

ایشان در ادامه درباره بازدید هفتگی یا اینکه روزی را مشخص نمایند تا حداقل یکبار از تمامی مجموعه ، علی الخصوص نظارت نزدیک از فعالیتهای بهره برداران در مجموعه بعمل آید.

مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در خصوص حوزه معاونت ورزشی افزود : این حوزه همانند معاونت پشتیبانی و حتی بیشتر بایستی به موارد ریز دقت نظر و نظارت های مربوطه را انجام دهند (تاریخ شروع قرارداد و اتمام آن برای بهره برداران - چک کردن مجوزهای ورزشی مربوطه – کارت های مربیگری – کارت ناجی ها – برگه سلامت و حتی زمان تمرینات کلیه رشته های ورزشی در مجموعه) و غیره...

جلسه پس از استماع نظر حاضرین و بررسی مشکلات و نقاط قوت و ضعف آنها پس از دو ساعت به پایان رسید.

مقرر گردید در جلسات آینده معاونین محترم ضمن تهیه چک لیست های مورد نیاز پس از بررسی های کارشناسی و تأیید ، مورد استفاده قرار گیرند.

در این جلسه باقری معاون پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی ، زارع نیا مسئول امور اداری و تدارکات ، مهندس رضایی مسئول دفتر فنی و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved