چهار شنبه 18 مهر به میزبانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می گردد  
   
  مسابقات بدمینتون و فوتبال گل کوچک به مناسبت هفته تربیت بدنی

پیرو هماهنگیهای صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته فرهنگی ، ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مسابقاتی به مناسبت هفته تربیت بدنی در مجموعه های تابعه برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ پیرو نهمین جلسه کمیته فرهنگی ، ورزشی و امور رفاهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور قرار شد مسابقاتی در مجموعه های تابعه برگزار می گردد و بر همین اساس مقرر شد مسابقات بدمینتون و فوتبال گل کوچک در مجموعه ورزشی شهید شیرودی انجام شود.

لذا جهت ثبت نام متقاضیان محترم می توانند تا تاریخ 97.7.22 به آقای حسین ذاکری کارشناس ورزشی مجموعه مراجعه نمایند.