چهار شنبه 26 شهریور برگزاری مزایده بهره برداری پیست دیزین با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور  
   
  مزایده بهره برداری بخش خصوصی از پیست اسکی دیزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، مزایده بهره برداری از پیست اسکی بین المللی دیزین سه شنبه ۲۵ شهریور ماه با حضور مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار و بهره برداری از این پیست به مدت سه سال در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

هنرور معاون پشتیبانی، حمیسی مدیر مجموعه های اسکی و انصاری ذیحساب جاری از دیگر حاضرین در این جلسه بودند.