چهار شنبه 19 دی بازدید کابلی و اجرای عملیات طرح توسعه و بهسازی سالن TRX آقایان و بانوان شیرودی  
   
  عملیات نوسازی سالن TRX مجموعه ورزشی شهید شیرودی چند روزاست آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز چهارشنبه 19 دی ماه 1397 از نزدیک شاهد عملیات توسعه و بهسازی سالن TRX مجموعه ورزشی شهید شیرودی قرار گرفت.

لازم به توضیح است این سالن جهت ورزش (TRX) بانضمام ساير متعلقات آن در مجاورت درب ورودی زمین چمن طبیعی شماره یک مجموعه ورزشی شهید شیرودی است.