یک شنبه 23 شهریور بازدید و نشست معاونین شرکت توسعه با مدیریت مجموعه شهید شیرودی  
   
  حضور دکتر حسینی و مهندس هنرور طی هفته های اخیر؛

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ امروز یکشنبه 23 شهریور سید محمودرضا حسینی معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه و شهریار هنرور معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی در خصوص طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی و همچنین طرح های در دست اقدام با جلائیان مدیر مجموعه دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای نشست جلائیان ضمن خوشآمد گویی و تشکر از حضور معاونین و مدیران ستادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که نشان از ارج نهادن به تمامی تلاش های کسانی که در مجموعه های تحت امرشان در حال انجام وظیفه هستند و همین امر نیز موجبات افزایش روحیه برای تمامی پرسنل در بخش های مختلف می باشد ، در خصوص فعالیت های صورت گرفته از زمان حضورش در مجموعه، توضیحاتی را ارائه نمود.

در ادامه نشست دکتر حسینی و مهندس هنرور در خصوص بررسی طرح های سرمایه گذاری پیشنهادهایی را مطرح نمودند.

پس از اتمام جلسه معاونین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با همراهی مدیریت مجموعه و مدیران ستادی از مجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبکانیان بازدید و توضیحاتی را ارائه نموده و در خصوص رفع مشکلات و نیز اماکن در اختیار بهره بردار توضیحاتی را ارائه نمود.

لازم به ذکر است در این نشست و بازدید انصاری ذیحساب و مدیر مالی ، هاشمی مدیر جذب مشارکتها ، تازیکه مدیر امور تجاری مشارکتهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و نیل آبکن معاون پشتیبانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.