جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
سه شنبه 12 آذر
جلسه و بازدید میدانی رضایی مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی از مجموعه ورزشی شهید شیرودی-بخش اول


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved