دوشنبه, 29 مهر, 1398
MONDAY, October 21, 2019
دو شنبه 25 شهریور
باحضور کابلی هشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved