دوشنبه, 07 بهمن, 1398
MONDAY, January 27, 2020
دو شنبه 23 دی
بازدید سرزده کابلی از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی (موتورخانه مرکزی استخر روباز قهرمانی ، دیگ و محیط داخلی استخر روباز)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved