سه شنبه, 24 تیر, 1399
TUESDAY, July 14, 2020
دو شنبه 23 دی
بازدید سرزده کابلی از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی (موتورخانه مرکزی استخر روباز قهرمانی ، دیگ و محیط داخلی استخر روباز)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved