شنبه, 26 آبان, 1397
SATURDAY, November 17, 2018
دو شنبه 19 شهریور
حضور معاونین شرکت توسعه به همراه کابلی سرپرست مجموعه در فدراسیون پرورش اندام مستقر در مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved