پنج شنبه, 03 مهر, 1399
THURSDAY, September 24, 2020
سه شنبه 18 شهریور
حضور هنرور معاون پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به همراه مدیران ستادی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved