چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
یک شنبه 19 اسفند
برگزاری هفتگی ملاقات عمومی مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی با کارکنان و مراجعه کنندگان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved