پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
چهار شنبه 10 دی
نهمین جلسه شورای معاونین و مدیران ستادی مجموعه با حضور جلاییان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved