دوشنبه, 04 تیر, 1397
MONDAY, June 25, 2018
چهار شنبه 08 شهریور
افتتاح استخر قهرمانی شهید حججی مشهد توسط دکتر سلطانی فر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved