پنج شنبه, 22 آذر, 1397
THURSDAY, December 13, 2018
یک شنبه 15 مهر
جلسه هماهنگی برنامه های هفته تربیت بدنی وزارت ورزش و جوانان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved