چهارشنبه, 25 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 15, 2020
چهار شنبه 04 تیر
حضور مهندس مطهری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 6 در دفتر جلائیان سرپرست مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved