پنج شنبه, 22 آذر, 1397
THURSDAY, December 13, 2018
پنج شنبه 21 دی
سفر وزیر ورزش و جوانان به اتفاق مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری امان ورزشی کشور و هیئت محترم همراه به خراسان رضوی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved