شنبه, 15 آذر, 1399
SATURDAY, December 5, 2020
دو شنبه 26 آبان
جلسه در خصوص احداث کمپ تیم های ملی جودو در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved