یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
شنبه 10 آذر
پذیرایی از مراجعین و کارکنان مجموعه ورزشی شهید شیرودی به مناسبت هفته بسیج


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved