شنبه, 15 آذر, 1399
SATURDAY, December 5, 2020
دو شنبه 12 آبان
جلسه مدیران ارشد سازمان زیباسازی شهر تهران با جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در خصوص طرح های عمرانی در دست اقدام


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved