پنج شنبه, 22 آذر, 1397
THURSDAY, December 13, 2018
سه شنبه 15 اسفند
مراسم تودیع و معارفه مدیران مجموعه های ورزشی انقلاب و سوارکاری
عکس : حسین حاجیلو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved