پنج شنبه, 02 اسفند, 1397
THURSDAY, February 21, 2019
چهار شنبه 09 خرداد
عملیات سرویس و تعمیرات چیلر مجموعه ورزشی شهید شیرودی
راه اندازی چیلر و سیستم خنک کننده سالن شهید افراسیابی جهت مراسم شبهای قدر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved