پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
چهار شنبه 06 آذر
یک روز با نشاط در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهید شیرودی - بخش دوم(مدرسه فوتبال)


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved