جمعه, 04 مهر, 1399
FRIDAY, September 25, 2020
یک شنبه 23 شهریور
حضور دکتر حسینی و مهندس هنرور در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نشست و بازدید معاونین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved