پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
چهار شنبه 31 اردیبهشت
برگزاری رزمایش کمک مومنانه بسیج در سالن شهید افراسیابی مجموعه شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved