دوشنبه, 31 اردیبهشت, 1397
MONDAY, May 21, 2018
چهار شنبه 24 خرداد
در هفته نامه کیهان ورزشی شنبه ۲۷ خرداد ماه منتشر می شود
گزارش کامل بیست و دومین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام مرحوم یونس شکوری در هفته نامه کیهان ورزشی.شنبه ۲۷ خرداد ماه سالجاری منتشر می شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved