شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
سه شنبه 15 مهر
برگزاری مراسم اهداء خون در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی- بخش دوم


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved