سه شنبه, 27 شهریور, 1397
TUESDAY, September 18, 2018
یک شنبه 18 شهریور
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری ورامین توسط دکتر سلطانی فر
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved