شنبه, 26 آبان, 1397
SATURDAY, November 17, 2018
یک شنبه 18 شهریور
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری ورامین توسط دکتر سلطانی فر
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved