جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
یک شنبه 18 شهریور
افتتاح فاز نخست ورزشگاه پنج هزارنفری ورامین توسط دکتر سلطانی فر
عکس: حسین حاجیلو


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved