یکشنبه, 29 فروردین, 1400
SUNDAY, April 18, 2021
یک شنبه 24 اسفند
حضور تیشه گران رئیس فدراسیون ناشنوایان و دکتر ذوالفقار نسب پیشکوست فوتبال کشورمان در دفتر جلائیان مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved