پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
یک شنبه 21 دی
اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم فوتبال ناشنوایان جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در زمین چمن طبیعی شماره 2مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved