شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
یک شنبه 20 مهر
جلسه و بازدید مدیران ارشد سازمان زیباسازی شهر تهران از مجموعه ورزشی شهید شیرودی در خصوص طرح های عمرانی در دست اقدام


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved