شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
جمعه 11 مهر
در هفته تهران اتفاق افتاد/بازدید عضو شورای شهر تهران از مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved