چهارشنبه, 25 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 15, 2020
سه شنبه 10 تیر
دیدار رحیمی ذیحساب طرح های عمرانی با جلائیان سرپرست مجموعه و بازدید از برخی اماکن


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved