یکشنبه, 29 فروردین, 1400
SUNDAY, April 18, 2021
یک شنبه 24 اسفند
دوازدهمین جلسه شورای معاونین مجموعه باحضور جلائیان مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved