جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
سه شنبه 14 آبان
گزارش ویدئویی :توضیحات مراغه ای نماینده شرکت دانش بنیان برون تاب در خصوص دستگاه معرفی شده در جلسه چگونه کار خواهد کرد و چه قابلیتهایی دارد
هوشمند سازی انشعابات مجموعه ورزشی شهید شیرودی - سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved