پنج شنبه, 04 بهمن, 1397
THURSDAY, January 24, 2019
یک شنبه 13 آبان
حضور جعفری معاون ورزشی و نظر مدیر روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی ورزش و جوانان استان تهران در دفتر مدیریت مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved