چهارشنبه, 04 اردیبهشت, 1398
WEDNESDAY, April 24, 2019
یک شنبه 13 آبان
حضور جعفری معاون ورزشی و نظر مدیر روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی ورزش و جوانان استان تهران در دفتر مدیریت مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved