دوشنبه, 04 تیر, 1397
MONDAY, June 25, 2018
یک شنبه 19 شهریور
هفته دوم لیگ برتر واترپلو کشور
استخرهای بین المللی 9 دی - مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved