یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
سه شنبه 13 آذر
بررسی طرح جامع مجموعه ورزشی شهید شیرودی با حضور فتح اللهی و مشاورین شرکت توسعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved