سه شنبه, 28 آذر, 1396
TUESDAY, December 19, 2017
یک شنبه 05 آذر
همایش بسیجیان وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و مجموعه های ورزشی
عکس: حسین حاجیلو - پدرام سروری


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved