پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
چهار شنبه 06 فروردین
نصب بنرهای شعار سال 1399 به نام «جهش تولید» و نام گذاری آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved