چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
سه شنبه 21 اسفند
مراسم تجلیل از بازنشستگان شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور ومجموعه های تحت پوشش


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved