یکشنبه, 25 آذر, 1397
SUNDAY, December 16, 2018
یک شنبه 04 آذر
سالن بزرگ افراسيابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی روز دوم مسابقات جام جهانی شمشيربازی تهران


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved