سه شنبه, 29 مرداد, 1398
TUESDAY, August 20, 2019
شنبه 22 تیر
مسابقات لیگ وان کاراته آقایان در سالن شهید افراسیابی - بخش اول


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved